Членство

от Наредба №2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП.
Раздел 1. ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ….
Чл.3 (1) Инженерите с образователна квалификационна степен „бакалавър“ могат да бъдат вписани в регистъра на лицата с ОПП, ако имат най-малко четири години проектантски стаж като инженери в проектантско бюро, в състава на което има проектант/и с правоспособност от същата квалификация. Същите подават заявление Образец №2, до регионалната колегия на КИИП в която членуват.
(2) Инженерите с образователна квалификационна степен „магистър“ могат да бъдат вписани в регистъра на лицата с ОПП след подаване на заявление Образец №2 до регионалната колегия на КИИП, в която членуват.
(3) Инженерите, които не членуват в КИИП, могат да бъдат вписани в регистъра на лицата с ОПП, след като подават завление по Образец №6 до Комисията по регистрите.
Чл.4 (1) Проектанти, членове на КИИП, вписани в регистъра на лицата с ОПП могат да придобият ППП, ако имат проектантски стаж по специалността:

 1. две години на длъжност проектант в организационна структура, в състава на която има проектант с ППП от същата специалност или екип от проектанти, който извършва проектантска дейност.
 2. четири години като проектант:
  • на свободна практика
  • с основен трудов договор по служебно или трудово правоотношение на пълно работно време.

Раздел 2. ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА КОНСТРУКТИВНАТА ЧАСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ…..
Чл.11 Физическите лица по чл. 10, ал.1 трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са членове на КИИП регистрирани с пълна проектантска правоспособност и призната квалификация магистър-инженер по съответната специалност като първо или следващо висше образование.
 2. Да имат най-малко дванадесет години стаж като проектанти в областта на инвестиционното проектиране, от които най-малко три от тях са през последните пет години към момента на оправомощаване, като за последното представят удостоверение за ППП. Стажът се доказва съгласно чл.5, ал.3, т.1 от Наредбата и с придружителен списък декларация на изготвени конструктивни проекти и/или такива, на които е упражнен технически контрол през този период.
 3. Да не са допускали и извършвали нарушения на действащите нормативни документи в проектирането и в дейността си, като технически контрол за последния петгодишен период.
 4. Да не са осъждани за дейности свързани с проектиране.
 5. Да не са собственици или служители във фирми, извършващи дейности „строителство“, „строително предприемачество“ или „търговия с недвижими имоти“.
 6. Да не са служители в органи на администрации със съгласувателни, одобрителни, разрешителни контролни и други фрегулаторни правомощия.