Нормативи

Устав на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране"

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране"

Временна инструкция за работа на ЦКТК и РКТК при вписване в регистрите на лицата упражняващи ТК

Временна инструкция ЗА РАБОТА НА ЦКТК и РКТК ПРИ ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ В КИИП от НПС - КСС, НПС - ТСТС и НПС - ВС Приета на заседание на УС на 24.02.2017 г.

Пълният текст към Инструкция ТК

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР И УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КИИП В ЕСУТ

Правилник № 2 за работата на експертните технически съвети към КИИП