Пожарна безопасност

Процедура на КИИП за вписване в регистрите и издаване на удостоверения и печати по интердисциплинарна част "Пожарна безопасност"

От 2013 г. Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране КИИП издава отделни удостоверения за проектантска правоспособност по интердисциплинарна част „Пожарна безопасност /ПБ/”, в които се посочено за кои раздели от частта на проекта са валидни.
І. Магистър-инженерите с образователно-квалификационна степен (ОКС) „инженер по
пожарна и аварийна безопасност”

  1. Подават документи за вписване в регистрите по реда на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП
  2. След разглеждане от Комисията по регистрите (КР) и утвърждаване от Управителния съвет (УС), те биват вписани в съответния регистър за проектантска правоспособност и получават удостоверение, в което е посочен раздел „Пожарна безопасност – техническа записка и графични материали”.
  3.  Колегите членуват в Национална професионална секция „Водно строителство” и получават печат за пълна или ограничена проектантска правоспособност, на който е записано „водно строителство” - „пожарна безопасност” (ВС – ПБ).

ІІ. Проектантите, вписани в регистрите с пълна или ограничена проектантска правоспособност имат право да получат Удостоверение по интердисциплинарна част „ПБ”, съответстващо на раздела, отговарящ на Националната професионална секция (НПС), в която членуват. Това свое желание те декларират писмено пред съответната регионална колегия. По предложение на РК, Централният офис издава исканото удостоверение, като за това не се заплаща допълнителен членски внос. Тези проектанти подпечатват проектите си с персоналните си печати, които са им дадени от КИИП.

ІІІ. Проектантите, вписани в регистрите с пълна или ограничена проектантска правоспособност, които желаят да получат Удостоверение по интердисциплинарна част „ПБ”, освен по раздела, отговарящ на Националната професионална секция (НПС), в която членуват, допълнително и за раздел „Техническа записка и графични материали” трябва да извършат следното:

  1. Подават до регионалната колегия в която членуват Заявление по образец, към което прилагат копие от удостоверението за проектантска правоспособност за съответната година, заверено собственоръчно „вярно с оригинала”;
  2. Подават до регионалната колегия в която членуват Декларация за професионална компетентност по образец;
  3. Заплащат по банковата сметка на регионалната колегия в която членуват допълнителен членски внос съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП;
  4. Прилагат копие от документа за платен членски внос за втора правоспособност, придобита въз основа на една диплома за висше образование.
  5. Прилагат удостоверение за успешно завършен пълен курс по пожарна безопасност (ПБ), съгласно Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009 г. Курсът ще бъде организиран от ЦУ на КИИП.

Регионалните колегии обработват документите по реда, който е посочен в Наредба № 2 и ги изпращат в Централния офис до Комисията по регистрите на КИИП. Комисията по регистрите разглежда документите и ги предлага за утвърждаване от Управителния съвет на КИИП.
След утвърждаване от УС на проектантите, които разработват и втори допълнителен раздел „Пожарна безопасност – техническа записка и графични материали”, се издава ново удостоверение и нов печат, на който е записано „ВС – ПБ”. 

Решение на УС на КИИП от 25.01.2013 г.

Заявление за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност по интердисциплинарна част "Пожарна безопасност" за раздел "Техническа записка и графични материали".

Изтегли