Комисии

Комисия за оправомощаване на Технически контрол

З А П О В Е Д № 1

Русе, 18.07.2007 г.

На основание Заповед№К-048 09/.07.2007г. на председателя на КИИП-София във връзка с чл. 12, ал.1 от Наредба №2/ за проектантската правоспособност на инженерите, членове на  КИИП

Н А Р Е Ж Д А М:

 1.Към Регионална колегия – Русе да се създаде Регионална комисия за оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Красимир Григоров Николов - представител на ПС“КСС”

ЧЛЕНОВЕ:

Инж. Пламен Георгиев Пенев – член на КС на РК-Русе

 

Инж. Костадинка Енчева Алтънова

 

Инж.Огнян Иванов Петров

 

Инж. Христина Начева Милчева

 

 

  1. Комисията (ЦКТК) заседава най-малко един път месечно.
  2. Председателите на Регионалните комисии за оправомощаване на техническите контроли (РКОТК), чиито документи ще се разглеждат в ЦКТК, се уведомяват най-малко три дни предварително за участието им в заседанията.
  3. На членовете на комисията, които не са в централното ръководство (ЦР) и администрацията на КИИП, на председателите на РКОТК, се изплащат заседателни по предложение на Председателя на ЦКТК и командировъчни.
  4. Разходите за дейността на ЦКТК са за сметка на бюджета на ЦР, а на РКОТК – за сметка на съответните регионални колегии.
  5. Председателят на ЦКТК в срок до 30.07.2007 г. да подготви указания във връзка с предстоящата работа на Комисията.
  6. Комисията заседава при наличието най-малко на две трети от членовете й и взима решенията си с обикновено мнозинство.
  7. Към Комисията могат да бъдат привличани лица във връзка с подготовката на заседанията и допълнителната обработка на документацията. Същите са технически сътрудници и са без право на глас в работата на Комисията.
  8. В дейността си Комисията се съобразява със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
  9. Разформировам от 18.07.2007 г. РК за оправомощаване на ТК по КСС, създадена със заповед № 1/04.08.2004 г.

         Заповедта да се доведе до знанието на всички членове на Управителния съвет на КИИП - за сведение и изпълнение. Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Кр. Григоров – председател на РКОТК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК - Русе:

                                                                                    (инж.А.Александров)