Предложения за промени в ЗКАИИП

Последното изменение на ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ЗКАИИП) е представено  в ДВ бр. 27 на 05 април 2016 год.

Председателят на КАБ – арх. Игнатов представя своето предложение за промяна в ЗКАИИП на вниманието на колегите проектанти на РК Русе.

ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Този закон урежда условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност за упражняване на професиите „архитект“ и „инженер“ в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и устройството и организацията на дейността на професионалните им организации.

 

/Предложение/

ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА ПРОЕКТАНТИТЕ

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Този закон урежда условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност за упражняване на професиите „архитект“, и „инженер“, „урбанист“ и „ландшафтен архитект“ в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и устройството и организацията на дейността на професионалните им организации.

Пълният текст към предложението за промяна на ЗКАИИП

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *