Нормативи

Временна инструкция за работа на ЦКТК и РКТК при вписване в регистрите на лицата упражняващи ТК

Временна инструкция

ЗА РАБОТА НА ЦКТК и РКТК ПРИ ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА ЛИЦАТА УПРАЖНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ В КИИП от НПС - КСС, НПС - ТСТС и НПС - ВС

Приета на заседание на УС на 24.02.2017 г.

Пълният текст към Инструкция ТК

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР И УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КИИП В ЕСУТ

Правилник № 2 за работата на експертните технически съвети към КИИП